Sunday, October 12, 2008

Čo je extrakcia ? odpovedá Európsky súdny dvor

Najvyšší súd SR so sídlom v Luxemburgu (ako ho zvykne označovať prof. Mazák) vo štvrtok vydal inšpiratívne rozhodnutie v prejudiciálnej otázke, ktorú položil Európskemu súdnemu dvoru nemecký vnútroštátny súd. Ten si v prípade Directmedia Publishing GmbH vs. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nebol istý v otázke či :
„Môže byť prevzatie údajov z chránenej databázy (podľa článku 7 ods. 1 [smernice 96/9]) do inej databázy extrakciou v zmysle článku 7 ods. 2 písm. a) smernice o ochrane databáz aj vtedy, keď sa vykonáva na základe prezretia databázy a po vlastnom posúdení, alebo je predpokladom extrakcie v zmysle tohto ustanovenia postup, pri ktorom dochádza k (fyzickému) kopírovaniu obsahu databázy?“


Spomínaná smernica definuje extrakciu ako :
„trvalý alebo dočasný transfer celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalší nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akoukoľvek formou“.

Vyberám najzaujívejšie pasáže (samozrejme oplatí sa prečítať kontext prípadu):
"...je irelevantné, či sa transfer zakladá na technickom postupe spočívajúcom v kopírovaní obsahu chránenej databázy, akým je elektronický, elektromagnetický, elektrooptický alebo akýkoľvek iný analogický postup .... alebo na jednoduchom manuálnom postupe." (bod 37)

bod 41
"Rovnako okolnosť zdôraznená spoločnosťou Directmedia, že autor dotknutého prevzatia neprevezme časť údajov obsiahnutých v chránenej databáze a že doplní údaje z nej prevzaté údajmi pochádzajúcimi z iných zdrojov, môže nanajvýš preukazovať, že dotknuté konanie sa netýkalo celého obsahu uvedenej databázy. Naopak však nebráni konštatovaniu, že došlo k transferu časti obsahu tejto databázy na iný nosič."

bod 39
"...nedovolené kopírovanie spojené s prispôsobením obsahu kopírovanej databázy, je jedným z konaní, proti ktorým chce uvedená smernica prostredníctvom zavedenia práva sui generis chrániť zostavovateľa databázy."


Samotný rozsudok :
Prevzatie údajov z chránenej databázy do inej databázy na základe prezerania prvej databázy na obrazovke a vlastného posúdenia údajov v nej obsiahnutých môže predstavovať „extrakciu“ v zmysle článku smernice Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz, pokiaľ – overenie čoho prináleží vnútroštátnemu súdu – toto konanie predstavuje transfer kvalitatívne alebo kvantitatívne určenej podstatnej časti obsahu chránenej databázy alebo transfery nepodstatných častí, ktoré by z dôvodu svojej opakujúcej sa a systematickej povahy mohli viesť k opätovnému zhotoveniu podstatnej časti tohto obsahu.

Najmä bod 39 mi veľmi pripomenul slovenský prípad SHMÚ a METEO.sk, ktorý sa mimochodom okrem toho jediného článku na SME.sk už nikde nikdy neobjavil.

No comments: