Wednesday, December 31, 2008

Komentár k európskej smernici o elektronickom obchode a zákonom [2000/31/ES]


Commentary on selected provisions of E-Commerce Directive, Slovak Act on Electronic Commerce and Czech Act on Certain Services of the Information Society;

Komentár k smernici o e-obchode, slovenskému zákonu o elektronickom obchode a českému zákonu zákon o některých službách informační společnosti;


Presunuté na laws.husovec.eu

No comments: