Saturday, April 4, 2009

je ISP povinný vydať vaše údaje ?


Zaujímavé čítanie ponúka Európsky súdny dvor vo svojej veci C 275/06 - Promusicae proti Telefónica, v ktorom odpovedá na prejudiciálnu otázku madridského súdu.

Spor pre file-sharing ...
Promusicae je kolektívny správca autorských práv v Španielsku, niečo ako naša SOZA. Telefónica je poskytovateľ pripojenia do internetu (internet access provider t.j. IAP = ISP typu mere conduit). Promusicae zistila, že užívatelia p2p siete KazZaA, ktorý nelegálne zdielali obsah majú svoje pripojenie cez Telefónicu. Preto podali návrh na vydanie predbežného opatrenia voči Telefónice aby tento odhlalil ich totožnosť. Súd predbežné opatrenie vydal ale Telefónica sa proti uzneseniu odvolala a s poukazom na to, že príslušný španielsky zákon (transpozícia viacerých smerníc) hovorí, že "oznámenie údajov požadovaných Promusicae je povolené len v rámci vyšetrovania trestnej činnosti alebo na účely zabezpečenia verejnej bezpečnosti a národnej obrany, a nie v rámci občianskoprávneho konania" (bod 33). Promusicea na oplátku tvrdilo, že zákon neupravuje ďaľšiu výnimku pri poskytovaní údajov a španielsky zákon sa má vykladať eurokonformne. Preto súd konanie prerušil a položil túto prejudiciálnu otázku :

Umožňuje právo Spoločenstva ... členským štátom obmedziť povinnosť ... o.i. poskytovateľov prístupu k telekomunikačným sieťam ... poskytnúť údaje o pripojení a prenose dát vzniknuté pri komunikácii uskutočnenej v rámci poskytovania služby informačnejspoločnosti iba na prípady vyšetrovania trestnej činnosti alebo na účely ochrany verejnej bezpečnosti a národnej obrany, vylúčiac tak občianskoprávne konania?

Odpoveď súdu ...
ESD konštatoval, že smernica 2002/58 nevylučuje možnosť, aby členské štáty stanovili povinnosť zverejniť osobné údaje v rámci občianskoprávneho konania. Zároveň však článok 15 ods. 1 tejto smernice .. nemožno vykladať tak, že by v situáciách, ktoré vymenováva, zaväzoval členské štáty takúto povinnosť stanoviť (body 54 a 55). Súd pri výklade smerníc tiež pripomenul vnútroštátnemu súdu, že právo vlastniť majetok a právo na účinnú súdnu ochranu majú svoje hranice v práve na súkromie (ochrana osobných údajov). V súvislosti s týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania tak vzniká otázka nevyhnutného vyváženia požiadaviek spojených s ochranou rôznych základných práv, a to jednak práva na rešpektovanie súkromného života a jednak práva na ochranu vlastníctva a práva na účinnú súdnu ochranu. (Bod 65) Pritom musia členské štáty pri preberaní vyššie uvedených smerníc dbať na to, aby vychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorý umožňuje zabezpečiť náležitú rovnováhu medzi rôznymi základnými právami chránenými právnym poriadkom Spoločenstva. Ďalej je potrebné, aby orgány a súdy členských štátov pri vykonávaní opatrení na prebratie týchto smerníc nielen vykladali svoje vnútroštátne právo v súlade s uvedenými smernicami, ale takisto dbali na to, aby nevychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorý by kolidoval s uvedenými základnými právami alebo s inými všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, ako je zásada proporcionality (bod 68)

ESD následne odpovedal takto :
Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na položenú otázku odpovedať, že smernice ... neukladajú členským štátom, aby v takej situácii ako v konaní vo veci samej stanovili povinnosť oznámiť osobné údaje na účely zabezpečenia účinnej ochrany autorského práva v rámci občianskoprávneho konania.

Samozrejme členské štáty si samy transponujú smernice a preto môžu si to upraviť samotné štáty takto ?

Právo Spoločenstva však od uvedených štátov pri preberaní týchto smerníc požaduje, aby vychádzali z ich výkladu, ktorý umožňuje zabezpečiť náležitú rovnováhu medzi rôznymi základnými právami chránenými právnym poriadkom Spoločenstva.

ESD tým myslí zadné dvierka, ktoré dáva jedna smernica upravujúca ochranu osobných údajov, keď hovorí, že oprávňuje členské štáty k prijatiu opatrení obmedzujúcich povinnosť dôvernosti osobných údajov, ak je toto obmedzenie nevyhnutné najmä na ochranu práv a slobôd iných osôb. Keďže neupresňuje práva a slobody, ktoré sú takto dotknuté, musí sa uvedené ustanovenia ... smernice .. vykladať tak, že vyjadruje vôľu zákonodarcu Spoločenstva nevylúčiť z jeho pôsobnosti ochranu práva vlastniť majetok ani situácie, v ktorých sa autori domáhajú tejto ochrany v rámci občianskoprávneho konania. (Bod 53) Inými slovami je možné aby sa osobné údaje odhalili aj v civilnom konaní ale

... je potrebné, aby orgány a súdy členských štátov pri vykonávaní opatrení na prebratie uvedených smerníc nielen vykladali svoje vnútroštátne právo v súlade s týmito smernicami, ale takisto, aby nevychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorý by kolidoval s uvedenými základnými právami alebo s inými všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, ako je zásada proporcionality.

Čiže smernica použitie v civilnom konaní nestanovuje ale ani nevylučuje. Zákonná úprava môže stanoviť ich použitie ale len tak aby nekolidoval so spomenutými základnými právami alebo s inými všeobecnými zásadami komunitárneho práva.

Aby bolo jasné ...
ESD pri svojich úvahách odpovedal aj na otázku, čo treba rozumieť pod neoprávneným používaným elektronického komunikačného systému : "Pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa neoprávneného použitia elektronického komunikačného systému, zdá sa, že sa týka tých použití, ktoré zasahujú do samotnej integrity alebo bezpečnosti tohto systému, ako najmä prípadov odpočúvania alebo dohľadu nad správami bez súhlasu príslušných užívateľov" (Bod 52). Stavím sa, že by sa našiel niekto kto by pod týmto pojmom rozumel porušenie pravidiel poskytovateľov, ktoré totiž bez výnimky obsahujú zákaz porušovania autorských práv (Viď pochody pri Lori Drew).

No comments: