Sunday, April 6, 2008

Spam a právo SR - všeobecne


Poznáte to, nedeľné ránko a Vy si idete vypiť čajík do záhrady. Zbehnete sa pozrieť do poštovej schránky keďže ste včera akosi nestihli a zosype sa na Vás hotový zber papiera. Vzdychnete si a poskladáte si z letákov niečo pod zadok. Otvoríte si notebook položíte na kolená a vymažete aspoň 3-4 maily bez toho aby ste ich vôbec čítali. Ak sa Vám ešte podarí to, aby Vám zavolal nejaký idiot čo chce vedieť akú asi máte starú chladničku a aký používate prací prášok na riad môžete si gratulovať, že zatiaľ nespamujú aspoň poštové holoby. Ak keď nevyžiadané sekréty tiež spĺňajú prvok nevyžiadanosti :)
Teda kde sa pozriete, všade je novodobý fenomén komunikácie tzv. SPAM. Pod tento pojem možno subsumovať všetky formy komunikácie, ktoré spĺňajú základnú a jedinú požiadavku, prvok nevyžiadanosti. Ja by som sa rád povenoval spammingu prostredníctvom emailovej pošty a jeho úpravy v právnom poriadku SR. V prvom rade je nutné povedať, že žiadny komplexný antispamový zákon nemáme ako tomu je napr. v USA. Zároveň musím upozorniť, že nie všetko čo chápeme ako SPAM je postihnuteľné.
Treba si uvedomiť, že ak by sme si mali každú poštu (komunikáciu) v živote vyžiadať asi by sme zostarli smutný však ?
Celá problematika spammingu sa točí okolo troch zákonov a to :
Zákone 147/2001 o reklame,
Zákone 22/2004 o elektronickom obchode,
Zákone 610/2003 o elektronických komunikáciách.

Zákon o reklame
§ 3 ods. 7 : "Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy."

Zákon o elektronickom obchode
§4 ods. 6 : „Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.“

Zákon o elektronických komunikáciách
§ 65 ods. 2 : "Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ."
§ 65 ods. 3 : "Predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb podniku užívateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Užívateľovi sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov."

No comments: